Informatieveiligheid

Privacyverklaring

1. Wie zijn wij?

Het PCLB is een centrum voor
leerlingenbegeleiding, met haar kantoor in Hasselt. Verder in deze tekst wordt
naar ons CLB verwezen met de persoonlijk voornaamwoorden ‘wij’ of ‘ons’. 

Het inrichtend bestuur is de Provincie
Limburg 

Als
u vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u
contact opnemen met ons aanspreekpunt informatieveiligheid door uw vragen te
mailen naar wendy.mertens@limburg.be

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn niet alleen uw naam, adres, e-mail
en telefoonnummer, maar alle gegevens op basis waarvan u op een unieke manier
als natuurlijke persoon kan geïdentificeerd worden. 

3. Wanneer verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen
persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om 
de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. Wij verwerken de
gegevens in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming
(AVG), en met de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke
personen bij de verwerking van persoonsgegevens. 

4. Welke gegevens verwerken wij en waarom doen wij dat?

We verwerken uw persoonsgegevens
in de meeste gevallen omdat dit ons door de decreetgever wordt opgelegd. Voor
andere verwerkingen zullen wij om uw toestemming vragen, tenzij de verwerking
noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een overeenkomst die u met ons heeft
afgesloten.

Welke gegevens we verwerken is afhankelijk van de relatie
die we met u hebben. In de meeste gevallen is dat de relatie leerling/onderwijsverstrekker
of werkgever/werknemer. Concreet verwerken wij, afhankelijk van uw hoedanigheid
mogelijk de volgende persoonsgegevens op basis van de volgende redenen :

 • U bent een
  leerling
  of diens ouder:

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig
om onze decretale taken op het vlak van leerlingenadministratie en -begeleiding
te kunnen uitoefenen. Leerlingenbegeleiding omvat de bevordering van de
gezondheid, de groei en ontwikkeling van leerlingen, het bevestigen van het
normale groei- en ontwikkelingsproces en het tijdig detecteren van
risicofactoren, signalen en symptomen van gezondheids- en ontwikkelproblemen.

Wij verwerken
identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens  over de gezinssamenstelling en
schoolloopbaan, gezondheidsgegevens en psychologische gegevens.

 • U bent werknemer:
  Wij hebben uw persoonsgegevens nodig
  voor de administratie van salarissen, en vergoedingen, de toepassing van de
  sociale wetgeving, evaluatie en opvolging en de planning van opleiding en
  loopbaan.

Wij verwerken identificatiegegevens,
financiële gegevens, beroepsloopbaangegevens en opleidingsgegevens.

 • U bent sollicitant
  : wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor aanwerving en selectie

Wij verwerken identificatiegegevens, beroepsloopbaangegevens en opleidingsgegevens.

 • U bent
  (medewerker van een) leverancier
  : wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor
  de opvolging van het contract met uw werkgever, het voldoen aan de fiscale en
  sociale verplichtingen, behandelen arbeidsongevallen.

Wij verwerken identificatiegegevens indien
ons dit door de wet is opgelegd.

5. Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij ontvangen identificatiegegevens en
schoolloopbaangegevens van het Vlaams Agentschap voor onderwijsdiensten.
Medische gegevens worden doorgaans door onszelf verzameld, aangereikt door
ouders of mits toestemming van de ouders 
overgemaakt door derden (bv. behandelde artsen). Relevante gegevens
i.k.v. de begeleidingsopdracht van het CLB kunnen ons door de school of derden
worden overgemaakt mits toestemming van de ouders.

We leven hierbij altijd de bepalingen na over de
bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens,
die in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau vastgelegd zijn.

Iedereen die deel uitmaakt van
het multidisciplinair team dat jou begeleidt, is bevoegd om de gegevens waarvan
sprake is in punt 4. op te vragen.

CLB-medewerkers zijn gebonden aan
beroepsgeheim en hanteert een deontologische code die het onafhankelijk
optreden van de CLB-medewerkers waarborgen.

Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang
je school loopt.

Het centrum bewaart het multidisciplinaire dossier
van de leerling tot ten minste tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde
systematische contact of de laatst uitgevoerde vaccinatie. In afwijking van het
eerste lid worden de gegevens van leerlingen die hun onderwijsloopbaan
beëindigd hebben in het buitengewoon onderwijs, bewaard tot op het ogenblik dat
de betrokkenen de leeftijd van dertig jaar bereikt hebben.

6. Doen wij beroep op derden voor de verwerkingen?

Voor bepaalde specifieke dienstverlening doen wij
een beroep op derden, die in het kader van die dienstverlening bepaalde
persoonsgegevens verwerken. Dit gebeurt steeds in het kader van een
verwerkersovereenkomst waarin wij eisen dat zij uw persoonsgegevens verwerken
op een wijze die strookt met de algemene verordening gegevensbescherming en met
de toepasselijke federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van
natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Zo hebben
wij een verwerkersovereenkomst afgesloten

 • met de bvba Lemonade, met zetel in de
  Volhardingslaan 2 te 3001 Leuven en ondernemingsnummer 0880009437. Deze firma
  staat in voor het beheer van de applicatie LARS (Leerling Activiteiten en
  Registratie Systeem). Deze applicatie wordt door ons gebruikt voor alle
  verwerkingen van leerlingengegevens.
 • Met Plantyn NV, Motstraat 32, 2800 Mechelen  Deze firma staat in voor het beheer van
  INFORMAT.  Deze applicatie wordt door ons
  gebruikt voor de verwerking van de personeelsdossiers.

7. Geven wij uw gegevens door aan anderen?

 We zijn in
bepaalde gevallen wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door
te geven aan andere overheden. Zo worden decretaal bepaalde leerlingengegevens
overgemaakt aan het Vlaams Agentschap voor onderwijsdiensten, het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid en het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn. Door
ons toegediende vaccinaties worden geregistreerd in het Vaccinatie Systeem
Vlaanderen (Vaccinet). Dat is toegankelijk via https://www.myhealthviewer.be , waar
je je eigen vaccinaties kan raadplegen.

Indien je van school verandert
dragen wij je multidisciplinair CLB-leerlingendossier over aan het CLB dat je
nieuwe school begeleidt. 

In samenspraak met jou kunnen
scholen en begeleidings- en ondersteuningsdiensten relevante gegevens over jou
ontvangen i.k.v. de begeleiding.

Wij zorgen ervoor dat deze
overdrachten stroken met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en
met de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke
personen bij de verwerking van persoonsgegevens. 

8. Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten Europa ?

We geven uw gegevens niet door aan organisaties of
instanties in landen buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte
(Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

9. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je
persoonsgegevens te beschermen tegen elk misbruik of ongeautoriseerde
toegang.  Zo zijn alle personeelsleden
met toegang tot persoonsgegevens gehouden tot geheimhouding daarvan. Wij
hanteren tevens een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen, wij
beveiligen onze systemen tegen malware en hacking, wij maken back-ups van de
persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten en wij testen en evalueren op regelmatige basis onze
beveiligingsmaatregelen.

10. Wat zijn uw rechten?

U kunt de zich te allen tijde op de volgende
rechten beroepen:

 • recht op inzage : u mag vragen welke gegevens van jou verwerkt worden en wie er toegang
  toe heeft, waarom het CLB die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe
  lang ze bewaard worden
  ; Dit wordt naast de AVG ook geregeld door het Decreet betreffende de Rechtspositie van de Minderjarige
  in de Jeugdhulp (DRP) van 7 mei 2004;
 • recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te
  passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens
  ;
 • recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt tegen de verwerking
  van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen
  ;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te
  dragen naar een nieuw CLB, dan faciliteert het CLB dit (in de mate van het
  mogelijke)
  ;
 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de
  toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te
  verstrekken
  .

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die
we over u verwerken in te kijken. Wij zullen u dan tevens aanvullende
informatie geven over de verwerkingen. Indien nodig kan u uw gegevens ook laten
verbeteren. U kan tevens verzoeken om uw gegevens te verwijderen of u verzetten
tegen bepaalde verwerkingen of overdrachten.

Als u de voorafgaande  rechten wenst uit te oefenen, als u andere
vragen heeft in verband met uw privacy, of als u het niet eens bent met de
manier waarop we uw gegevens verwerken kan u hiervoor terecht op het
e-mailadres wendy.mertens@limburg.be.
Indien bij dergelijke vraag twijfels kunnen bestaan over uw identiteit zullen
zullen wij u verzoeken om een identiteitsbewijs, zodat uw gegevens niet worden meegedeeld
aan iemand die er geen recht op heeft. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij
de bevoegde toezichthoudende autoriteit, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de
verwerking van persoonsgegevens, www.vtc.corve.be

10. Wijzigings- en aanpassingsbeleid

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en
aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.