Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken is een methodiek om met een aangemeld probleem om te gaan.
De bedoeling is meer duidelijkheid te krijgen omtrent de ervaren problemen en de verwachtingen die leerling en/of ouders en school hebben. Hiertoe gaan we in dialoog, zoeken naar afstemming met de ouders, de leerling, de partners in de school. We kijken naar de interactie met de context en gaan op zoek naar wat positief loopt.

Tijdens dit traject stemt de CLB-medewerker in overleg met de leerling/ouders over de noodzaak en de meerwaarde van specifiek diagnostisch onderzoek.
Het CLB is bevoegd tot het stellen van diagnoses van leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie en voor de aanvraag van ondersteuning.  Zo nodig, maakt het CLB een gemotiveerd verslag . Bij vermoeden van een ontwikkelingsstoornis (autisme, ADHD,…) wordt er steeds doorverwezen naar bevoegde instanties (kinderpsychiater, K-dienst, CGG’s, …).  Het CLB maakt verwijsbrief, ondertekend door de CLB-arts en verslag.

Wanneer de ondersteuningsbehoeften van de leerling de draagkracht van de school overstijgen, kan het CLB een gepaste doorverwijzing naar externe hulpverlening (bv. individuele begeleiding, therapie, …) doen.   Het CLB doet op dit vlak géén begeleiding van leerlingen.

CLB doet geen diagnostisch onderzoek op vraag van derden los van een eigen schoolse begeleiding.